კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენს შესახებ

კომენტარი: 2011 წლიდან ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე და მუდმივად განვითარებასა და სრულყოფაზეა ორიენტირებული. ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში განთავსებულია მრავალფეროვანი დასახელების პროდუქცია შემდეგი კატეგორიებიდან: საბურავები აკუმულატორები ზეთები-სითხეები დანადგარები აქსესუარები. შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს: https://otogeorgia.ge//
OTO Georgia/ ოტო ჯორჯია
საქართველო, თბილისი, მოსკოვის გამზირი #25. ტელეფონი: 0322 052 144; 555 11 22 44. ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@otogeorgia.ge
ID: 406047086

რეგისტრაცია

კომენტარი: „სისტემაში“ რეგისტრაციით „მომხმარებელი“ აცხადებს ნებაყოფლობით თანხმობას, წინამდებარე „წესების და პირობების“ მოქმედება გავრცელდეს მასზე და შესაბამისად, „სისტემაში“ რეგისტრაციის შემდეგ, „მომხმარებელი“ ავტომატურად ექცევა წინამდებარე „წესებისა და პირობების“ მოქმედების ფარგლებში. „მომხმარებელი“ „სისტემაში“ რეგისტრირდება წინამდებარე „წესების და პირობების“ შესაბამისად. რეგისტრაციამდე „მომხმარებელი“ ვალდებულია გაეცნოს მასში მითითებულ პირობებს. რეგისტრაციის დასრულების ღილაკზე ხელის დაჭერით დასტურდება, რომ „მომხმარებელი“ გაეცნო და დაეთანხმა წინამდებარე „წესებს და პირობებს“ და წარმოეშვა მასში გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

სისტემაში რეგისტრაციის/ავტორიზაციის პირობები: რეგისტრაციისას „მომხმარებელი“ ვალდებულია სარეგისტრაციო ფორმაში მიუთითოს შემდეგი სახის ინფორმაცია: სახელი, გვარი; ბ) დაბადების თარიღი; გ) ელ. ფოსტა; დ) ტელეფონი; ე) პაროლი.

მომხმარებლის მიერ სასურველი პროდუქტის შერჩევის, შეკვეთისა და შეძენის წესი.

კომენტარი: საიტზე პროდუქციის კატეგორიების და საძიებო სისტემის მეშვეობით, „მომხმარებელს“ შეუძლია მოიძიოს სასურველი პროდუქტის ჩანართი, ფილტრაციის ფუნქციონალით. ასევე, აქციების ჩანართის, სარეკლამო ბანერების და სლაიდერის მეშვეობით. ასევე, შესაძლებელია პროდუქციის გაფილტვრა ფასის და/ან პროდუქტის მახასიათებლების მიხედვით. პროდუქციის და/ან სერვისის მიღებამდე და ინვოისის დადასტურებული ნაწილის ანგარიშიდან ჩამოჭრამდე, „მომხმარებელს“ ნებისმიერ დროს შეუძლია შეკვეთის გაუქმება „კომპანიის“ ქოლ ცენტრში დარეკვით: 2 26 44 44 ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@tegetamotors.ge ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნით, რა დროსაც ინვოისის ჯამური ღირებულების შესაბამისი თანხა მას სრულად განებლოკება შეკვეთის გაუქმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მხარეთა უფლება-მოვალეობები

კომენტარი: ცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარე „წესები და პირობები“ ნებისმიერ დროს და განათავსოს ვებ-გვერდზე otogeorgia.ge „მომხმარებლის“ მიერ „სისტემის“/„ანგარიშის“ შემდგომი გამოყენება ჩაითვლება თანხმობად ცვლილებებსა და დამატებებზე. შეწყვიტოს „მომხმარებლის“ „სისტემასთან“ წვდომა ნებისმიერ დროს ტექნიკური პრობლემის, შეცდომის, უზუსტობის, ავტორიზებული „მომხმარებლის“ მხრიდან უკანონო მოქმედებების განხორციელების ან სხვა მიზეზის გამო, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს „სისტემას“ ან თავად „კომპანიას“; გააკონტროლოს „მომხმარებლის“ ყველა ქმედება და რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მიიღოს შესაბამისი ზომა, კერძოდ, დაბლოკოს „მომხმარებელი“ და შეუზღუდოს იმავე მონაცემების მქონე პირს ხელახალი რეგისტრაციის უფლება. იმ შემთხვევაში, თუ „კომპანიისთვის“ ცნობილი გახდება, რომ „მომხმარებლის“ მიერ რეგისტრაციის დროს გამოყენებულ იქნა სხვა პირის მონაცემები ან თუ „მომხმარებლის“ მხრიდან განხორციელდება წინამდებარე „წესებით და პირობებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევა, „კომპანია“ უფლებამოსილია განახორციელოს „მომხმარებლის“ დაბლოკვა და შეუზღუდოს „მომხმარებელს“ (იმავე მონაცემების მქონე პირს) ხელახალი რეგისტრაციის უფლება.

მომხმარებელი” ვალდებულია: „სისტემაში“ რეგისტრაციის დროს მიუთითოს რეალური, სრულყოფილი, ზუსტი და მხოლოდ მის შესახებ არსებული მონაცემები. აღნიშნული ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, თავად აგოს პასუხი „კომპანიის“ და მესამე პირების წინაშე. „მომხმარებელი“ ვალდებულია არ გაამჟღავნოს „სისტემაში“ ავტორიზაციისთვის საჭირო „მომხმარებლის“ პაროლი. აღნიშნული ქვეპუნქტის დარღვევით გამოწვეულ ზიანზე პასუხისმგებელია თავად „მომხმარებელი“. დაიცვას წინამდებარე „წესები და პირობები“. „მომხმარებელი“ უფლებამოსილია: ნებისმიერ დროს განაახლოს სარეგისტრაციო მონაცემები.

მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების დამუშავება/დაცვა „კომპანია“ უზრუნველყოფს მისი კომპეტენციის ფარგლებში და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების დაცვას. „მომხმარებელი“ როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი „სისტემაში“ რეგისტრაციით თანხმობას აცხადებს, და წინასწარ და ნებაყოფლობით უფლებამოსილებას ანიჭებს „კომპანიას“ „მომხმარებლისათვის“ გაწეულ მომსახურებასთან, მიწოდებულ პროდუქციასთან, „კომპანიაში“ დანერგილ სიახლეებთან და სპეციალურ შეთავაზებებთან დაკავშირებით, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის შეინახოს და დაამუშავოს რეგისტრაციის პროცესში გამოყენებული „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემები („მომხმარებლის“ სახელი გვარი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი მისამართი, სქესი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი) და „სისტემაში“ „მომხმარებლის“ მიერ განხორციელებული აქტივობები. აღნიშნული თანხმობა გაცემულად ითვლება „მომხმარებლის“ მიერ „სისტემაში“ რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისას. ამასთან, „კომპანია“ ხსენებული მონაცემების შენახვას განახორციელებს იმ ვადამდე, სანამ „მომხმარებლის“ მხრიდან არ მოხდება სხვაგვარი მითითება წინამდებარე დოკუმენტითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.

მომხმარებელი“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს „კომპანიას“ მისი პერსონალური მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალებით - ქოლ ცენტრში დარეკვით: 0322 052 144, წერილობითი შეტყობინების შემდეგ მისამართზე გაგზავნით: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი 25 ნომერი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@otogeorgia.ge ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნით, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ ან თუ „მომხმარებელს“ სურს მისი პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა. ასეთ დროს „კომპანია“ ვალდებულია მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები ან მონაცემთა სუბიექტს აცნობოს უარის თქმის საფუძველი.

ზოგადი პირობები

კომენტარი: 2.1. „სისტემაში“ რეგისტრაციით „მომხმარებელი“ აცხადებს ნებაყოფლობით თანხმობას, წინამდებარე „წესების და პირობების“ მოქმედება გავრცელდეს მასზე და შესაბამისად, „სისტემაში“ რეგისტრაციის შემდეგ, „მომხმარებელი“ ავტომატურად ექცევა წინამდებარე „წესებისა და პირობების“ მოქმედების ფარგლებში. 2.2. „მომხმარებელი“ „სისტემაში“ რეგისტრირდება წინამდებარე „წესების და პირობების“ შესაბამისად. რეგისტრაციამდე „მომხმარებელი“ ვალდებულია გაეცნოს მასში მითითებულ პირობებს. რეგისტრაციის დასრულების ღილაკზე ხელის დაჭერით დასტურდება, რომ „მომხმარებელი“ გაეცნო და დაეთანხმა წინამდებარე „წესებს და პირობებს“ და წარმოეშვა მასში გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

მომხმარებელი“ წინამდებარე „წესების და პირობების“ 3.2 პუნქტში მითითებული ველების სრულყოფილად შევსების შემდეგ, დადასტურების ღილაკის მეშვეობით, ეთანხმება წინამდებარე „წესებსა და პირობებს“, რითიც სრულდება „მომხმარებლის“ „სისტემაში“ რეგისტრაციის პროცესი და რის შემდეგაც „მომხმარებელს“ მიეცემა „სისტემაში“ განთავსებული პროდუქციის „სისტემაში“ არსებული წესების შესაბამისად შეძენის შესაძლებლობა. 3.4. „სისტემაში“ დარეგისტრირებული „მომხმარებლებისათვის“ ავტორიზაცია შესაძლებელია „მომხმარებლის“ ელექტრონული ფოსტის მისამართის და პაროლის შეყვანის გზით. 3.5. „სისტემაში“ რეგისტრაცია „მომხმარებლისათვის“ უფასოა.

„მომხმარებელი" უფლებამოსილია:

კომენტარი: ნებისმიერ დროს განაახლოს „სისტემაში“ რეგისტრირებული მონაცემები.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი და ვადა

კომენტარი: მომხმარებელი“ როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი „ვებ-გვერდზე“ თავისი პერსონალური მონაცემების შეყვანით თანხმობას აცხადებს, და წინასწარ და ნებაყოფლობით უფლებამოსილებას ანიჭებს „კომპანიას“ დონაციის მიზნებისთვის, ასევე, სტატისტიკის წრმოებისთვის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში), დაამუშავოს მისი პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტის მისამართი) და ვებ-გვერდზე „მომხმარებლის“ მიერ განხორციელებული აქტივობები. 1.2. „კომპანია“ ხსენებული მონაცემების შენახვას განახორციელებს იმ ვადამდე, სანამ „მომხმარებლის“ მხრიდან არ მოხდება სხვაგვარი მითითება წინამდებარე დოკუმენტითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. 1.3 „მომხმარებელს“ უფლება გაქვთ მოსთხოვოს „კომპანიას“ ინფორმაცია მის შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე.

რეგისტრირებული მომხმარებელთა პირადი ინფორმაცია დაცულია კანონის შესაბამისად და მასზე წვდომა დაშვებულია მხოლოდ ნონხმარებლის ნებართვის შემდეგ მოთხოვნილი ოპერაციების შესასრულებლად.

მონაცემთა უსაფრთხოება

კომენტარი: „კომპანიაში“ მიღებულია ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც უზრუნველყოფს „მომხმარებლის“ მონაცემების დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისგან, მოპოვებისგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან. 2.2. „კომპანიაში“ მკაცრად არის დაცული „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა. მათზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, ვისაც მონაცემების დამუშავება ჭირდებათ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად.

მონაცემთა გადაცემა

კომენტარი: „კომპანია“ უფლებამოსილია წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისწინებული მიზნებისთვის, „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემები გადასცეს ვებ-გვერდზე განთავსებულ იმ დაწესებულებას/ორგანიზაციას, რომელთანაც „მომხმარებელმა“ განახორციელა თანხის დონაცია. „კომპანია“ იტოვებს უფლებას, რომ შეცვალოს „კომპანიაში“ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების წესი, მასთან დაკავშირებული პრაქტიკა და შესაბამისი ცვლილებები შეიტანოს წინამდებარე პოლიტიკაში.